วันที่ 3 มีนาคม 2565
นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ
โดยการประชุมในวันนี้มีการแต่งตั้งคณะทำงานองค์กรคุณธรรม โดยนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานคณะทำงาน พร้อมทั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการ ผู้อำนวยการกองเเผนงาน ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมข้าราชการ บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกรอบและวิธีการประเมินองค์กรคุณธรรม และกำหนดแนวทาง มาตรการ นโยบาย เพื่อสนับสนุนการดำเนินการประเมินองค์กรคุณธรรม พร้อมกับติดตามผลและรายงานผลการประเมินของกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดต่อไป