วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของกองการเจ้าที่ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และส่วมใส่ผ้าไทย เพื่อสร้างค่านิยม สืบสาน รักษามรดกและอัตลักษณ์ภูมิปัญญาไทย