วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อม นายสมศักดิ์ กรีธาธร ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 2,3 เเละ4 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต ณ โรงเเรมไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร เเละเล็งเห็นว่าควรจะสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ เพื่อปกป้องการทุจริตเเละประพฤติมิชอบควรเริ่มต้นด้วยการปลูกสร้างจิตสำนึกค่านิยมคุณธรรมให้ข้าราชการมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติราชการ ให้บริการด้วยความโปร่งใส ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเเละเกิดความมั่นใจในการบริหารราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ดังนั้น ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้จัดอบรมบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งส่วนกลางเเละส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่ เเละผู้สังเกตุการณ์ ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม อันเป็นหนทางในการป้องกันเเละปราบปรามทุจริต รวมถึงสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเเละศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการต่อต้านทุจริต พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามอีกด้วย