วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การบริหารงานบุคคล" ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการบริหารงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด" ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

โดยการบรรยายในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาองค์ความรู้ ทัศนคติ และเกิดความพร้อมสำหรับการบริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ ให้ประสบผลสัมฤทธิ์ต่อไป