วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565
นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย รวมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกองฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต

เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต สร้างค่านิยม ปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างจริยธรรมในการทำงานเพื่อส่วนรวมแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมและป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น