วันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565
นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และบุคคลากรกองโดยกลุ่มสรรหาฯ ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครั้งที่1

โดยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไป/ประเภทวิชาการ ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting