ปก

 คำนำ

 สารบัญ

 คำอธิบายตัวชี้วัด

 นักทรัพยากรบุคคล               

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน         

 นักวิชาการเงินและบัญชี

 นักวิชาการตรวจสอบภายใน      

 นักจัดการงานทั่วไป                      

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 นักวิชาการสถิติ                      

 นักวิชาการเผยแพร่                     

 บรรณารักษ์

 นักวิชาการพัสดุ                     

 นักวิชาการสหกรณ์ (ส่วนกลาง)     

 นิติกร

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา       

 นักวิเทศสัมพันธ์                          

 เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (ส่วนกลาง)

 นักวิชาการสหกรณ์(ส่วนภูมิภาค)

 เจ้าพนักงานธุรการ

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (ส่วนภูมิภาค)

เจ้าพนักงานพัสดุ