กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

 Next 16x16   แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2570

      
           
                
               E-Book                                PDF                    

 Next 16x16  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
       ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
 

 Next 16x16   คู่มือการจัดทำผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

     P Manual V25 new page 0001             abstact 1 page 0001           Concpet_1_page-0001.jpg

 คู่มือการจัดทำผลงานฯ         แบบฟอร์มผลงาน          แบบฟอร์มแนวคิด

 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

 Next 16x16  เล่ม1 ส่วน 1 

 Next 16x16  เล่ม1 ส่วน 2

 Next 16x16  เล่ม2

 Next 16x16  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและคุณวุฒิของพนักงานราชการ

Next 16x16  คู่มือปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคล play 4 ส่วนที่ 1 play ส่วนที่ 2

Next 16x16  คู่มือการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (คนพิการ)

Next 16x16  คู่มือการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

 Next 16x16  คู่มือการตรวจสอบคุณวุฒิ ในระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-accredit) ของสำนักงาน ก.พ.

Next 16x16  แบบประเมินบุคคลและผลงานเพื่อประเมินปรับระดับชั้นพนักงานธุรการ ระดับ ส3 และ ส4  

Next 16x16   ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก, สอบคัดเลือก

 กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม

 กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

 กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์