ประจำปี พ.ศ.2563            

F Orange ประจำปี พ.ศ.2563       
                                    
F Orange ประจำปี พ.ศ.2562    

F Orange ประจำปี พ.ศ.2561   
มกราคม กุมภาพันธ์ : มีนาคม : เมษายน : พฤษภาคม : มิถุนายน 

กรกฎาคม : สิงหาคม : กันยายน : ตุลาคม : พฤศจิกายน : ธันวาคม

F Orange ประจำปี พ.ศ.2560    

มกราคม : กุมภาพันธ์ : มีนาคม : เมษายน : พฤษภาคม : มิถุนายน
กรกฎาคม : สิงหาคม : กันยายน : ตุลาคม : พฤศจิกายน : ธันวาคม

F Orange ประจำปี พ.ศ.2569  
มกราคม : กุมภาพันธ์ : มีนาคม : เมษายน : พฤษภาคม : มิถุนายน
กรกฎาคม : สิงหาคม : กันยายน : ตุลาคม : พฤศจิกายน : ธันวาคม

F Orange ประจำปี พ.ศ.2558    

มกราคม : กุมภาพันธ์ : มีนาคม : เมษายน : พฤษภาคม : มิถุนายน  
:  กรกฎาคม : สิงหาคม : กันยายน : ตุลาคม : พฤศจิกายน ธันวาคม

F Orange ประจำปี พ.ศ.2557

มกราคม : กุมภาพันธ์ : มีนาคม : เมษายน : พฤษภาคม : มิถุนายน  
 กรกฎาคม สิงหาคม : กันยายน : ตุลาคม : พฤศจิกายน : ธันวาคม

F Orange ประจำปี พ.ศ.2556

มกราคม : กุมภาพันธ์ : มีนาคม : เมษายน พฤษภาคม : มิถุนายน  
:  กรกฎาคม : สิงหาคม : กันยายน ตุลาคม : พฤศจิกายน : ธันวาคม

F Orange ประจำปี พ.ศ.2555

มกราคม : กุมภาพันธ์ : มีนาคม : เมษายน : พฤษภาคม : มิถุนายน  
:  กรกฎาคม สิงหาคม : กันยายน : ตุลาคม : พฤศจิกายน : ธันวาคม

F Orange ประจำปี พ.ศ.2554

มกราคม : กุมภาพันธ์ : มีนาคม : เมษายน : พฤษภาคม : มิถุนายน  
:  กรกฎาคม : สิงหาคม : กันยายน : ตุลาคม : พฤศจิกายน : ธันวาคม