old jobnews

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (3/1/2566) 

 ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (3/1/2566) 
 
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับทุนรัฐบาล (ก.พ.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (28/12/65) 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (28/12/65) 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (26/12/65) 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (16/12/65) 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง
นักวิชาการสถิติปฎิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 (14/12/65) 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง
วิศวกรโยธาปฎิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 (14/12/65) 

  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (14/12/65) 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง
นักวิชาการเผยแพร่ปฎิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 (7/12/65) 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ (7/12/2565) 

 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา (1/12/2565) 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (30/11/65) 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (30/11/65) 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 (15/11/65) 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 (15/11/65) 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (14/11/2565) 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (10/11/2565) 

 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (10/11/2565) 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์(9/11/2565) 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา (2/11/2565) 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา (4/10/2565) 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ (26/09/2565)

 ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (23/09/2565) 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (22/09/2565) 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 (16/9/65)

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (7/09/2565) 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (29/08/2565) 

 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ (26/08/2565) 

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ (17/08/2565) 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ (25/07/2565) 

 ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (25/07/2565) 

 ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (19/07/2565) 

 ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ (04/07/2565) 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา (04/07/2565) 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร (27/06/2565) 

 ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ (27/06/2565) 

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 2 ตำแหน่ง (24/06/2565) 

 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ (21/06/2565) 

 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักการเกษตรต่างประเทศ ว่าง จำนวน 1 อัตรา และมีความประสงค์ที่จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาดำรงตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว

 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ (13/06/2565) 

 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีตำแหน่งข้าราชการ ประเภททั่วไป
      และประเภทวิชาการ กองเกษตรสารนิเทศ ว่าง จำนวน 2 อัตรา (06/06/2565) 

 คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่ง
      ในสังกัด ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 15 อัตรา (06/06/2565) 

 ประกาศกรมส่่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
      ตำแหน่งนายช่างโยธา
 (06/06/2565) 

 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อ
      ผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (6/6/2565)
 

 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตรโดยการรับสมัครและการเสนอชื่อ
      สำหรับผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองระหว่างวันที่
      25 พ.ค. 2565 - 15 มิ.ย. 2565 (ในวันและเวลาราชการ (31/05/2565)
 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
      ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 
(27/05/2565) 

 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยการรับสมัครและการเสนอชื่อ
      ยื่นใบสมุครได้ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2565 (20/05/2565) 
      ไฟล์แนบที่1 , ไฟล์แนบที่2 

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัด ขร.
      ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา (19/05/2565) 

 ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
      (18/05/2565) news.gif

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
      (12/05/2565) news.gif

 ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานตำแหน่ง Communication Officer for Outreach และตำแหน่ง 
      Communication Officer for Press ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (12/05/2565)

 สำนักการเกษตรต่างประเทศ มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
      ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
      (12/05/2565)

 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
      ตำแหน่งนายช่างโยธา 
(11/04/2565)
 

 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
      ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
 (24/03/2565) 

 ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
      ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
 (24/03/2565) 

 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาดำรงตำแหน่ง
      เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีระดับปฏิบัติงานหรือระดับชำนาญงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
      ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
จำนวน 6 อัตรา (24/03/2565) 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
      ตำแหน่งนายช่างโยธา
 (21/03/2565) 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (21/03/2565) 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (16/03/2565) 

 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะดำเนินการสอบแข่งเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังต่อไปนี้
      ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา , ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 (10/03/2565) 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (11/03/2565) 

 กรมการขนส่งทางราง (ขร.) มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัด ขร. ดังนี้
      ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา , ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ,
      ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา (10/03/2565)

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
      ระดับปฏิบัติงานหรือระดับชำนาญงาน จำนวน 28 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงานหรือระดับชำนาญงาน
      จำนวน 7 อัตรา (23/02/2565

 สำนักงานเลขาธิการนายก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานเลขธิการนายกรัฐมนตรี
      ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านโยธา)
 (22/02/2565) 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (15/02/2565) news.gif

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล (09/02/2565) 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การฃี้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (03/02/2565) 

 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (03/02/2565) 

   การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักงานเลขาธอการนายกรัฐมนตรี
      ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านการประสานงานเมือง) จำนวน 2 อัตรา (วันที่)

  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
       ในกรมส่งเสริมสหกรณ์
 (04/01/2565)

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (25/01/2565)news.gif

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (24/01/2565)

 ระกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนายช่างเครื่องกล(24/01/2565)

 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (21/01/2565)

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (18/01/2565) 

         ll  ประกาศรับสมัคร                           ll   ใบสมัคร

  ประกาศจังหวัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
 (10/01/2565)

  กรมการขนส่งทางบก มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัดกรมการขนส่งทางบก

  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
       ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
(07/01/2565)

  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
       ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (04/01/2565)

 

 

 

                    

 

 

 ข่าวรับสมัครงานย้อนหลัง ปี 2564

 ข่าวรับสมัครงานย้อนหลัง ปี 2563