old w10news

  ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
       ระดับชำนาญการพิเศษ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสัมภาษณ์
 (19/1/66) 

  ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร
       ระดับชำนาญการพิเศษ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสัมภาษณ์
 (19/1/66) 

  ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
       ระดับชำนาญการพิเศษ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสัมภาษณ์
 (19/1/66) 

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
       ระดับชำนาญการ
จำนวน 1 ตำแหน่ง (13/1/66) 

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
       ระดับชำนาญการ
จำนวน 20 ตำแหน่ง (9/1/66) 

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
       ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นิติกร) 
จำนวน 1 ตำแหน่ง (3/1/66) 

         download icon 256 361231194   เอกสารสมัคร                                             download icon 256 361231194   ประกาศหลักเกณฑ์  

         download icon 256 361231194   การจัดกลุ่มตำแหน่ง                                     download icon 256 361231194   เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
       ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 (20/12/65) 

         download icon 256 361231194   เอกสารสมัคร                                             download icon 256 361231194   ประกาศหลักเกณฑ์  

         download icon 256 361231194   การจัดกลุ่มตำแหน่ง                                     download icon 256 361231194   เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
       ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นักวิชาการเงินและบัญชี) 
จำนวน 1 ตำแหน่ง (8/12/65) 

         download icon 256 361231194   เอกสารสมัคร                                             download icon 256 361231194   ประกาศหลักเกณฑ์  

         download icon 256 361231194   การจัดกลุ่มตำแหน่ง                                     download icon 256 361231194   เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
       ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นักทรัพยากรบุคคล) 
จำนวน 1 ตำแหน่ง (8/12/65) 

         download icon 256 361231194   เอกสารสมัคร                                             download icon 256 361231194   ประกาศหลักเกณฑ์  

         download icon 256 361231194   การจัดกลุ่มตำแหน่ง                                     download icon 256 361231194   เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
       ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นักวิชาการสหกรณ์) 
จำนวน 10 ตำแหน่ง (8/12/65) 

         download icon 256 361231194   เอกสารสมัคร                                             download icon 256 361231194   ประกาศหลักเกณฑ์  

         download icon 256 361231194   การจัดกลุ่มตำแหน่ง                                     download icon 256 361231194   เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
       ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นักวิชาการสหกรณ์) 
จำนวน 10 ตำแหน่ง (30/11/65) 

         download icon 256 361231194   เอกสารสมัคร                                             download icon 256 361231194   ประกาศหลักเกณฑ์  

         download icon 256 361231194   การจัดกลุ่มตำแหน่ง                                     download icon 256 361231194   เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
       ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นักวิชาการสหกรณ์) จำนวน 6 ตำแหน่ง
 (24/11/65) 

         download icon 256 361231194   เอกสารสมัคร                                             download icon 256 361231194   ประกาศหลักเกณฑ์  

         download icon 256 361231194   การจัดกลุ่มตำแหน่ง                                     download icon 256 361231194   เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

 ประกาศการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  (24/11/65) 

        ll เอกสารสมัคร                ll  ประกาศหลักเกณฑ์                ll   ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
       ระดับชำนาญการ
 
จำนวน 7 ตำแหน่ง  (3/11/65) 

        ll เอกสารสมัคร                ll  ประกาศหลักเกณฑ์                ll   การจัดกลุ่มตำแหน่ง

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
        ระดับชำนาญการ
  (2 ราย)  (31/10/65) 

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
       จำนวน 1 ตำแหน่ง (31/10/65) 

        download icon 256 361231194 เอกสารสมัคร   download icon 256 361231194 ประกาศหลักเกณฑ์    download icon 256 361231194  เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน  

   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
        ระดับชำนาญการพิเศษ
  (4 ราย)  (20/10/65) 

   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
       ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(2 ร
าย)  (17/10/65) 

  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
          
ระดับชำนาญการพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสัมภาษณ์  (11/10/65) 

   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
       ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
   (5/10/65) 

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
       ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ตำแหน่ง
 (16/9/65) 

        download icon 256 361231194 เอกสารสมัคร   download icon 256 361231194 ประกาศหลักเกณฑ์  download icon 256 361231194  การจัดกลุ่มตำแหน่ง  download icon 256 361231194  เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
       ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
   (6/9/65) 

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

      ระดับเชี่ยวชาญ   (26/8/65)  

  ประกาศการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  (25/8/65) 

        ll เอกสารสมัคร                ll  ประกาศหลักเกณฑ์                ll   ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์

        ระดับชำนาญการพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสัมภาษณ์(23/8/65) 

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง
       นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 จำนวน 3 ตำแหน่ง
 (8/8/65) 

        ll เอกสารสมัคร                ll  ประกาศหลักเกณฑ์                ll   การจัดกลุ่มตำแหน่ง

  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
       ระดับเชี่ยวชาญ 
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ (4/8/65)
 

  ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง
       ประเภทอำนวยการ ระดับต้น และระดับสูง
   (27/7/65)  

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
       ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ตำแหน่ง
 (22/7/65) 

        download icon 256 361231194 เอกสารสมัคร   download icon 256 361231194 ประกาศหลักเกณฑ์  download icon 256 361231194  การจัดกลุ่มตำแหน่ง  download icon 256 361231194  เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
       ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
   (22/7/65) 

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
       ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
   (19/7/65) 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรอง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
       เพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
   (1/7/65) 

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
       นักวิชาการเผยแพร่ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ
   (9/6/65) 

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
       นักวิชาการสหกรณ์ ระดับชำนาญการพิเศษ
   (9/6/65) 

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
       ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
   (9/6/65) 

  ระกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 

       ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ตำแหน่ง (9/6/65) 

        download icon 256 361231194 เอกสารสมัคร   download icon 256 361231194 ประกาศหลักเกณฑ์

  รายชื่อผู้ที่ได้รับการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
       ระดับเชี่ยวชาญ (2/6/65)

  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่
       และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ 
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และ
       ระเบียบเกี่ยวกับการสัมภาษณ์
 (2/6/65)

  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
       ระดับชำนาญการพิเศษ 
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ (2/6/65)

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง
       นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 จำนวน 3 ตำแหน่ง
 (2/6/65) 

        ll เอกสารสมัคร               ll  ประกาศหลักเกณฑ์                ll   การจัดกลุ่มตำแหน่ง

  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
       ระดับเชี่ยวชาญ 
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ (27/5/65) 

  ระกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองของกรมส่งเสริมสหกรณ์
       เพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
 (24/5/65)

       download icon 256 361231194 ประกาศหลักเกณฑ์               download icon 256 361231194  จำนวนผู้ที่ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอ
      
       download icon 256 361231194 
เอกสารสมัคร                      download icon 256 361231194  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
       ระดับชำนาญการ
 จำนวน 8 ตำแหน่ง
 (23/5/65)

        ll เอกสารสมัคร               ll  ประกาศหลักเกณฑ์                ll   การจัดกลุ่มตำแหน่ง

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ
   (11/5/65)

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
       จำนวน 8 ตำแหน่ง (11/5/65)

        ll เอกสารสมัคร               ll  ประกาศหลักเกณฑ์                ll   การจัดกลุ่มตำแหน่ง

  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมิน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป

       ระดับอาวุโส และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ (10/5/65) 

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
       ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ตำแหน่ง
 (10/5/65)

        download icon 256 361231194 เอกสารสมัคร   download icon 256 361231194 ประกาศหลักเกณฑ์  download icon 256 361231194  การจัดกลุ่มตำแหน่ง  download icon 256 361231194  เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

       ระดับชำนาญการพิเศษ  และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ (9/5/65) 

  ระกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

       ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (29/4/65)

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
       ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 9 ตำแหน่ง
 (26/4/65)

        download icon 256 361231194 เอกสารสมัคร   download icon 256 361231194 ประกาศหลักเกณฑ์  download icon 256 361231194  การจัดกลุ่มตำแหน่ง  download icon 256 361231194  เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

  ระกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 

       ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ตำแหน่ง (26/4/65)

        download icon 256 361231194 เอกสารสมัค   download icon 256 361231194 ประกาศหลักเกณฑ์

  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
       ระดับเชี่ยวชาญ
 
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ (19/4/65) 

  สำรวจความประสงค์ของข้าราชการที่จะไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ (ผอ.กลุ่ม) 
       4 ตำแหน่ง (18/4/65)

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

       ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 76 ราย  (12/4/65)

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
       ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 (11/4/65)

        download icon 256 361231194 เอกสารสมัคร   download icon 256 361231194 ประกาศหลักเกณฑ์  

  สำรวจความประสงค์ของข้าราชการที่จะไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ (ผอ.กลุ่ม/นิคม) 
       29 ตำแหน่ง (11/4/65)

  รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

       จำนวน 14 ตำแหน่ง (11/4/65)

         download icon 256 361231194 เอกสารสมัคร       download icon 256 361231194  ประกาศหลักเกณฑ์

  สำรวจความประสงค์ของข้าราชการที่จะไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ (ผอ.กลุ่ม/นิคม) (16/3/65)

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
       นักวิชาการสหกรณ์ ระดับชำนาญการพิเศษ
   (15/3/65)

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
       นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ
   (7/3/65)

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

       นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ   (7/3/65)

  ประกาศเลื่อนวันประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
       ระดับชำนาญการพิเศษ
   (7/3/65)

   ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
       ระดับชำนาญการพิเศษ
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ (25/2/65)

  ประกาศเลื่อนวันประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
 
       ระดับชำนาญการพิเศษ  (22/2/65) 

  ประกาศเลื่อนวันประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
       ระดับชำนาญการพิเศษ
  (22/2/65)

  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

       ระดับชำนาญการพิเศษและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ (21/2/65) 

  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
       ระดับชำนาญการพิเศษ
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ (21/2/65)

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
       ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 (4/2/65)

        download icon 256 361231194 เอกสารสมัคร                                  download icon 256 361231194ประกาศหลักเกณฑ์

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
       ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 57 ตำแหน่ง
 (21/1/65)

        download icon 256 361231194 เอกสารสมัคร   download icon 256 361231194ประกาศหลักเกณฑ์   download icon 256 361231194  การจัดกลุ่มตำแหน่ง    download icon 256 361231194  เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

 

 

                    

 

 ข่าวการประเมินบุคลย้อนหลัง ปี 2564

 ข่าวการประเมินบุคคลย้อนหลัง ปี 2563

 ข่าวการประเมินบุคคลย้อนหลัง ปี 2562