นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          - ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - หนังสืออนุมัติแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2570 
-
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2565 - 2570
-
หนังสืออนุมัติแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2565
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     - ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
         - การสรรหาข้าราชการ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 42, 52, 53, 55 และ 57
- การสรรหาพนักงานราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
                การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ (สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551)
                 - การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
                   (สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556)
                  - หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
           - หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
         - การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
       การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
(การย้าย การเลื่อน การโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ)
pic3 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การจัดกลุ่มตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ ในกรมส่งเสริมสหกรณ์
pic3 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส
pic3.png ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชียวชาญ
pic3 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ
pic3 ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     pic3.png หนังสือเวียน ที่ กษ 1102/ว438 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เรื่อง กรอบการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุในการพิจารณาแต่งตั้ง (ย้าย/โอน/เลื่อน) 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย 
การโอน การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไป/
วิชาการ/อำนวยการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ.2564
        การเลื่อนข้าราชการ
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 57 63 และมาตรา 137
- กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน 2551
- หนังสือ ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 5 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2536
- หนังสือ ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540
- หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552
- หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1006/ว 16 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524
- หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 38 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2526
- หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0711/ว 9 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2523
       การโอนข้าราชการ
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตร 57 และมาตรา 63
- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 4 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่นร 1006/ว 36 ลงวันที่ 29 กันยายน 2553
        ประเภททั่วไป
- กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไปในหรือ
ต่างกระทรวงกรม พ.ศ. 2564
- หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1006/ว 13 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564
            ประเภทวิชาการ
- กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการในหรือ
ต่างกระทรวงกรม พ.ศ. 2564
- หนังสือ ก.พ. ที่ นร. 1006/ว 14 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564
- หนังสือ ก.พ. ที่ นร. 1006/ว 25 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564
             ประเภทอำนวยการ
- กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการใน
หรือต่างกระทรวงกรม พ.ศ. 2564
- หนังสือ ก.พ. ที่ นร. 1006/ว 15 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 57 63 และมาตรา 137
- กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551
- หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1008.3.2/220 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2552
- หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1008.3.2/144 ลงวันที่ 20 เมษายน 2553
    หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
         -แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ บุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
         - มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 - 2565
         - แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 - 2565
         - คู่มือแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 - 2565
         - แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
       - ผลการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
       การประเมินผลการปฏิบัติงาน
         - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
         - กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
        การสร้างขวัญกำลังใจ
              -การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 
    ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564
    การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์
    การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
    แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)