นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          - ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   - แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   -ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
                  - การสรรหาข้าราชการและพนักงานราชการ
                การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ(สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551)
                 - การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
                   (สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556)
                 - หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้าง
                   ของพนักงานราชการพ.ศ. 2552
       การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
              - การดำเนินการตามบทเฉพาะกาล แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2561
                  (สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551)
             - การรับรองวุฒิ (สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว14 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551)
                การอนุมัติคัดเลือกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556)
                การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
                  (สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555)
    หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
         -แผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan)
         - มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 - 2565
         - แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 - 2565
         - คู่มือแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 - 2565
       การประเมินผลการปฏิบัติงาน
        การสร้างขวัญกำลังใจ
              - การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 
    1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
           2. รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร กรมส่งเสริมสหกรณ์