เกษียณอายุประจำปีงบประมาณ   

 

2565

 

ประกาศกระทรวงฯ1147428540

ข้าราชการ1147428540

แก้ไขประกาศ (เฉพาะราย) 

แก้ไขประกาศ (เฉพาะราย)1147428540

ลูกจ้างประจำ1147428540

แก้ไขประกาศ (เฉพาะราย)1147428540

2564

ประกาศกระทรวงฯ

ข้าราชการ

แก้ไขเฉพาะราย

ลูกจ้างประจำ

แก้ไขเฉพาะราย

แก้ไขเฉพาะราย

2563

ประกาศกระทรวงฯ 

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ
2562

ประกาศกระทรวงฯ

แก้ไขประกาศ

ข้าราชการ

ข้าราชการ(เพิ่มเติม)

แก้ไข(เฉพาะราย)

ลูกจ้างประจำ 

แก้ไข(เฉพาะราย)

2561 ประกาศกระทรวงฯ

ข้าราชการ

แก้ไขประกาศกรมฯ

ลูกจ้างประจำ
2560

ประกาศกระทรวงฯ

แก้ไขประกาศฯ(สกจ.)

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
2559

ประกาศกระทรวงฯ

ประกาศกระทรวงฯ (เพิ่มเติม)

ข้าราชการ

(ยกเลิกข้าราชการ)

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างประจำ (เพิ่มเติม)

2558 ประกาศกระทรวงฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
2557 ประกาศกระทรวงฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
2556 ประกาศกระทรวงฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
2555 ประกาศกระทรวงฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
2554 ประกาศกระทรวงฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
2553 ประกาศกระทรวงฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
2552 ประกาศกระทรวงฯ ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ