ติดต่องานฌาปนกิจ : 02-282-5852

รายละเอียดสมาชิก          

  • สมาชิก ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

                     สมาชิกประเภท ก. จำนวน 3,597 ราย

                     สมาชิกประเภท ข. จำนวน 1,395  ราย

  • เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

                     สมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน  10 คน เป็นเงิน 200  บาท

  • สมาชิกประเภท ก./ข.ได้รับเงิน

                     สงเคราะห์ศพงวดแรก        60,000  บาท

                     สงเคราะห์ศพงวดสุดท้าย    30,270  บาท

   คุณสมบัติผู้สมัคร

   ข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมสหกรณ์

  เอกสารฌาปนกิจ

               - ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ)

               - ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก (คู่สมรส)

              - หนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมสหกรณ์

               - หนังสือขอลาออกจากสมาชิก การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมสหกรณ์

               - ใบแสดงความจำนงคำขอรับเงินสงเคราะห์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร การฌาปนกิจสงเคราะห์
                กรมส่งเสริมสหกรณ์

              - บันทึกการสอบสวน การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมสหกรณ์

              - หนังสือมอบอำนาจ การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมสหกรณ์

               - รายงานการสอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ใบรับเงินประจำปี 2566      

มกราคม : กุมภาพันธ์ : มีนาคม : เมษายน : พฤษภาคม : มิถุนายน
: กรกฎาคม : สิงหาคม : กันยายน : ตุลาคม : พฤศจิกายน : ธันวาคม

 

ใบรับเงินประจำปี 2565      

 

ใบรับเงินประจำปี 2564