การแต่งตั้ง เลื่อน ย้าย โอน

F Orange การแต่งตั้งข้าราชการตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในสายงานวิชาการสหกรณ์ที่ปรับปรุงใหม่ 
(เพิ่มคุณวุฒิสาขาวิชานิติศาสตร์)
F Orange แบบประวัติบุคคลเพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (ผอ.กอง/สำนัก/สกจ.)
F Orange บบแจ้งความประสงค์ขอย้าย : ย้าย(ปกติ) : ย้าย(สับเปลี่ยน) : ย้าย(ผอ./หน.)
F Orange แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
(กรณีการย้ายข้าราชการระดับปฏิบัติการในต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน)
F Orange ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์ขอย้าย 
F Orange ตัวอย่างคำสั่งส่วนภูมิภาค 
F Orange ใบสมัครเข้ารับการประเมิน เพื่อประกอบการย้าย การโอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  

การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

 

การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

การรักษาราชการแทนหรือการรักษาการในตำแหน่ง การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
สำหรับพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสตูล และ
ใน 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา คือ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย

 การลาออกจากราชการของข้าราชการ


การพิจารณากำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ตามช่วงเงินเดือนสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่

F Orange แบบข้อมูลบุคคลและปัจจัย เอกสารหมายเลข 1 
F Orange หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน เอกสารหมายเลข 2

การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ 

การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ ภายหลังพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ตัวอย่างคำสั่งให้ปฏิบัติราชการอำเภอ (แบบใหม่)  

F Orange ตัวอย่าง 1 คำสั่งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการกลับต้นสังกัดเดิม
F Orange ตัวอย่าง 2 คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการบัญชีแนบท้าย
F Orange ตัวอย่าง 3 คำสั่งให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ราชการบัญชีแนบท้าย
F Orange ตัวอย่าง 4 คำสั่งให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการบัญชีแนบท้าย 

แบบขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)