ข้าราชการบรรจุใหม่

              F Orange คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (ก.พ. 7)

           F Orange รูปถ่ายชุดข้าราชการพลเรือนสามัญปกติขาว

              - ประเภทวิชาการ

                  - ประเภททั่วป

 การลาประเภทต่างๆ

           F Orange แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

           F Orange แบบใบลาพักผ่อน

           F Orange แบบใบลาอุปสมบท/ไปประกอบพิธีฮัจย์ 
            - ขั้นตอนการลา
           - แบบใบลาอุปสมบท/ไปประกอบพิธีฮัจย์
            - แบบขอถวายพระราชกุศล

           F Orange แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร            

           F Orange แบบใบลาติดตามคู่สมรส

           F Orangeแบบใบขอยกเลิกวันลา

           F Orange แบบฟอร์มบัญชีสรุปวันลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

 การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

              F Orange แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐสำหรับข้าราชการบำเหน็จบำนาญ

              ส่วนกลาง

            F Orange ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบสมาร์ทการ์ดผ่านโปรแกรม DPIS (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ)   

              ส่วนภูมิภาค

            F Orange แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐสำหรับข้าราชการ

             F Orangeแบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐสำหรับลูกจ้างประจำ

            F Orangeแบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐสำหรับพนักงานราชการ

  การขอคัดสำเนาทะเบียนประวัติ
              F Orange ขั้นตอนการขอคัดสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7) ผ่านโปรแกรม DPIS
           
  หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำนาญ
              F Orange ข้าราชการ
              F Orange ลูกจ้างประจำ

 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย
             F Orange ข้าราชการ 
           F Orange 
ลูกจ้างประจำ

 การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
            F Orange แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127)

 การใช้ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (ว19)
            F Orange หนังสือแจ้งเวียนของสำนักงาน ก.พ. (ว 19) 
          F Orange 
คู่มือการใช้ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอเล็กทรอนิกส์