ศึกษาต่อ ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ

        F Orange แบบรายงานตัวฯ สัญญาอนุญาตฯ และสัญญาค้ำประกัน ให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม
           และดูงาน ณ ต่างประเทศ
               - แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ
               - สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ และสัญญาคำประกัน
          F Orange สรุปคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
          F Orange ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
        F Orange
 
การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.)

 ตำแหน่งลูกจ้างประจำ
        F Orange 
กรณี การตัดโอนตำแหน่งของลูกจ้างประจำ
               แบบคำขอการตัดโอนตำแหน่งของลูกจ้างประจำ กรมส่งเสริมสหกรณ์
                หนังสือแสดงความประสงค์การขอตัดโอนตำแหน่งลูกจ้างประจำ

        F Orange กรณี การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน

              หลักเกณฑ์การพิจารณา
              หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ

              - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุดที่ นร 1008/ว14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

              - หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว337 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 (เฉพาะคุณสมบัติ) 

              - หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ว27 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560

              หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 47 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

          แบบฟอร์มการเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ