เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2565 กองการเจ้าหน้าที่ ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการสังกัดราชการส่วนกลาง จำนวน 2 ราย คือ นายคัมภีร์ นับแสง นิติกรชำนาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ และนางสาวสุภารัตน์ หิรัญญโสภณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

และสังกัดส่วนภูมิภาค จำนวน 1 ราย คือ นายทอแสง สุขส่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564