วันที่ 16 มีนาคม 2565 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของกองการเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมออกกำลังกายในที่ทำงาน "Office Exercise" ครั้งที่ 3 เพื่อการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับบุคคลากร โดยเป็นการสร้างวิถี Work Life Balance ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานกองการเจ้าหน้าที่