วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของกองการเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมออกกำลังกายในที่ทำงาน "Office Exercise" ครั้งที่ 1

เพื่อการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับบุคคลากร โดยเป็นการสร้างวิถี Work Life Balance ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานกองการเจ้าหน้าที่