shortcut dpis01 shortcut manual01 shortcut command01 shortcut exp01

shortcut careerpath01 1 shortcut wellfare01 shortcut retire01 1 shortcut appreal01

 3    4

ข่าวประชาสัมพันธ์

   การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุนอื่น ๆ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

   ประกาศผลการคัดเลือกหน่วยงานเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน ประจำปี 2565

   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลกรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   ประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 อัตรา

  ระกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

          เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

          เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

   ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังขอแจ้งขยายเวลาการรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

        ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ ออกไปถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

   ประชาสัมธ์พันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปราม                 การทุจริตแห่งชาติ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

  และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพานิชย์

   ประชาสัมพันธ์การพิจารณาสรรหานักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2565

   ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการไปสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

   ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   การประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 14 ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา/แพทยศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง              ณ เมืองสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น

   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมธุรกิจพลังงาน

   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

   ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS) ประจำปี 2566

   ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา

   ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี พ.ศ. 2565

        (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษา)  

  สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 ทางอิินเทอร์เน็ต โดยรับสมัคร

        จากผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู็ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ใีนระดับ (ปวช.) (ปวท.) (ปวส.)

        ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ยังไม่มีหนังสือรับรอง

  ประกาศรับสมัครนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

         หลักเกณฑ์นักส่งเสริมดีเด่น   -หลักเกณฑ์พนักงานราชการดีเด่น

        - แบบเสนอชื่อนักส่งเสริมดีเด่น - แบบเสนอชื่อพนักงานราชการดีเด่น

                                                                                                                                                       อ่านทั้งหมด>>

 

event