วิสัยทัศน์


เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ ด้านข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ภาครัฐ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและบุคคลทั่วไป อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันสมัย


 พันธกิจ


1. พัฒนาข้อมูล และสารสนเทศให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะให้บริการหน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และบุคคลทั่วไป
2. สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยให้แก่สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
3. พัฒนาการให้บริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศแก่ภาครัฐ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และบุคคลทั่วไป ให้เกิดความพึงพอใจ
4. พัฒนาระบบงานสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
5. จัดหา ปรับปรุง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาบุคลากรของศูนย์สารสนเทศให้มีความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และมีความสุขในการปฏิบัติงาน
7. พัฒนาการทำงานเป็นทีม


                                                          กลยุทธ์

1. สนับสนุนให้บุคลากรของศูนย์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
2. พัฒนาระบบเครือข่ายให้ทั่วถึงทุกกลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มเกษตรกร แบบมีส่วนร่วม
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสารสนเทศให้กับบุคลากร สหกรณ์
4. สร้างโปรแกรมสำเร็จรูป (software) โดยบุคลากรของศูนย์ฯ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของสหกรณ์
5. เพิ่มช่องทางในการให้บริการในภาครัฐ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและบุคลทั่วไป
6. ปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอข้อมูลในการให้บริการ
7. สนับสนุนให้สหกรณ์ใช้ IT ช่วยในการบริหารจัดการงานสหกรณ์
8. เพิ่มเครือข่ายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดใช้ IT
9. รณรงค์ให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร บุคคลทั่วไป ได้นำองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์
10. ส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. รณรงณ์สร้างกิจกรรมในการทำงานร่วมกัน
12. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกระดับ