ทำเนียบบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป

มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ รวบรวมแผนงาน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานบริหารทั่วไปของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ควบคุม และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ติดต่อ ประสานงานและจัดประชุมของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนงานโครงการและคำรับรองการปฏิบัติราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วยข้าราชการ 3 คน และลูกจ้างประจำ 2 คน

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล นางสาวพิมพ์ชนก ตาลตา
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท หลักสูตร MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โทรศัพท์ 0 2281 0004
โทรสาร 0 2281 0004
โทรภายใน 602
E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ - นามสกุล นางนุชนาถ พชรพงศ์พล
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ศิลป์ศาสตร์
สาขาการจัดการทั่วไป
โทรศัพท์ 0 2281 0004
โทรสาร 0 2281 0004
โทรภายใน 602
E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ - นามสกุล นางสาวชลดา สุมณฑา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต
สาขารัฐศาสตร์
โทรศัพท์ 0 2281 0004
โทรสาร 0 2281 0004
โทรภายใน 602
E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ - นามสกุล - ว่าง -
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
วุฒิการศึกษา -
โทรศัพท์ 0 2281 0004
โทรสาร 0 2281 0004
โทรภายใน 602
  E-mail address -

ลูกจ้างประจำ
ชื่อ - นามสกุล นายวันชัย ภู่เกลี้ยะ
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส.3
วุฒิการศึกษา ปวช. การตลาด
โทรศัพท์ 0 2281 0004
โทรสาร 0 2281 0004
โทรภายใน  602
E-mail address  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ชื่อ - นามสกุล นายสำรวม สวนสำเริง
ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
วุฒิการศึกษา ป.6
โทรศัพท์ 0 2281 0004
โทรสาร 0 2281 0004
โทรภายใน 602
E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.