ทำเนียบบุคลากร กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ

1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของกรม สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
2. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและวางแผนระบบประมวลผลข้อมูลรูปแบบรายงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
3. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบและดำเนินการจัดทำสารสนเทศเพื่อใช้งานการบริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์
4. พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบทางสถิติ และจัดทำสถิติ เอกสารข้อมูลสารสนเทศของกรม สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
5. จัดทำและพัฒนาระบบการเรียกใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายระบบสารสนเทศ
6. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
7. ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ พัฒนา และบำรุงรักษาฐานข้อมูล
8. ดำเนินการงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ

1. กำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบ การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานในกรมสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้เป็นตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและนำมาประมวลผล
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทางสถิติเพื่อจัดทำรายงานสถิติ รายงานการศึกษาวิจัย เพื่อนำมาเสนอสารสนเทศ และผลการศึกษาวิจัยให้กับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้สอดคล้องกับความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงาน
3. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศ (Management Information System) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มในลักษณะอื่น
4. ดูแล บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์
5. ดำเนินการและรับผิดชอบภารกิจศูนย์ปฏิบัติการ DOC (Department Operation Center) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
6. ดำเนินการและรับผิดชอบภารกิจของศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
7. ศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์
8. ส่งเสริม พัฒนา และจัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ประสานและให้ความร่วมมือกับกลุ่มต่าง ๆ เพื่อการป้องกัน และควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูล การกำหนดคุณลักษณะ การอนุญาตสิทธิ์ในการนำเข้าและส่งออกฐานข้อมูล
10. ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกลุ่ม กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบและให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วย ข้าราชการ 5 คน พนักงานราชการ 3 คน


ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล นางสาววราลักษณ์ มะลิซ้อน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมุลสารสนเทศ
วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์
ปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต์

โทรศัพท์ 0 2281 8621
โทรสาร 0 2281 8621
โทรภายใน 609 , 610
E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ - นามสกุล นางสาวอัสนี ทิพยจักร
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
ุวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
โทรศัพท์ 0 2281 8621
โทรสาร 0 2281 8621
โทรภายใน 609 , 610
E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ - นามสกุล นายคัมภีร์ ชูชื่นมานะกิจ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
ุวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ

โทรศัพท์ 0 2281 8621
โทรสาร 0 2281 8621
โทรภายใน 609 , 610
E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   ชื่อ - นามสกุล นางสาวดวงสมร ส่องเมืองสุข
ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติชำนาญการ
วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาสถิติประยุกต์
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2281 8621
โทรสาร 0 2281 8621
โทรภายใน 609 , 610
E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ชื่อ - นามสกุล นายสุกฤษฏิ์ กลั่นบุศย์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ 0 2281 8621
โทรสาร 0 2281 8621
โทรภายใน 609 , 610
E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

varenee ชื่อ - นามสกุล นางสาววรานี  ฉัตรปัญญากร
ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฎิบัติการ
วุฒิการศึกษา -
โทรศัพท์ 0 2281 8621
โทรสาร 0 2281 8621
โทรภายใน 609 , 610
E-mail address -

พนักงานราชการ
   ชื่อ - นามสกุล นายสหกรณ์ วรวาท
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ 0 2281 8621
โทรสาร 0 2281 8621
โทรภายใน 609 , 610
E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   ชื่อ - นามสกุล นางสาววรประภา ไชยชะนะ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โทรศัพท์ 0 2281 8621
โทรสาร 0 2281 8621
โทรภายใน 609 , 610
E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ชื่อ - นามสกุล นางอาทิตยา เตชบวรเสาวภาคย์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ 0 2281 8621
โทรสาร 0 2281 8621
โทรภายใน 609 , 610
E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.