ทำเนียบบุคลากร กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน เพื่อพัฒนาและวางแผน ระบบข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
2. จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
3. พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ รวดเร็ว เพื่อรองรับฐานข้อมูลรวมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และรูปแบบรายงานให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงาน
5. จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. ศึกษา วิเคราะห์ ประสานงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
2. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ประเมินผล ตัดสินใจในการกำหนดความต้องการและออกแบบจัดทำระบบสารสนเทศ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ตามแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์)
3. ศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์
4. จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานและรองรับนโยบายรัฐบาล
5. ให้คำปรึกษา แนะนำด้านการวิเคราะห์และประสานการจัดทำ มาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบงานด้านสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจความรับผิดชอบของกอง สำนักต่างๆ ในกรมส่งเสริมสหกรณ์
6. ส่งเสริม พัฒนาและจัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ประสารงาน ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม/ฝ่าย/กอง/สำนักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อร่วมกันวางแผนและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
8. จัดทำ นำเสนอ และเผยแพร่รายงานต่างๆ ผลการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานให้สอดคล้องทันต่อสภาวการณ์
9. ประสานงาน ให้บริการและบูรณาการด้านข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับภารกิจความรับผิดชอบแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลผู้ตัดสินใจ ตามกรอบโครงสร้างงานบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
10. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่ม กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วย ข้าราชการ 6 คน และพนักงานราชการ 2 คน

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล นายชยุตม์ ซื่อบุญเกียรติ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป

โทรศัพท์ 0 2281 2923
โทรสาร -
โทรภายใน 606
E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ - นามสกุล นายอนุชา  แย้มพลาย
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
ุวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ 0 2281 2923
โทรสาร -
โทรภายใน 606
E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ - นามสกุล นายกษิดิ์เดช เอี่ยมสง่า
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ุวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0 2281 2923
โทรสาร -
โทรภายใน 606
E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ - นามสกุล นางสาวธนาภรณ์ ชวนรักษาสัตย์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ุวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ 0 2281 2923
โทรสาร -
โทรภายใน 606
E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   ชื่อ - นามสกุล นายภาคย์ สิทธิผกาผล
ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2281 2923
โทรสาร -
โทรภายใน 606
E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  ชื่อ - นามสกุล นางสาวนพมาศ สำราญวงษ์
ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
โทรศัพท์ 0 2281 2923
โทรสาร -
โทรภายใน 606
E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พนักงานราชการ
   ชื่อ - นามสกุล นายวัชรินทร์ เหลาคม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา

ปวส. ช่างไฟฟ้า
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ 0 2281 2923
โทรสาร -
โทรภายใน 606
E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   ชื่อ - นามสกุล นางสาวณัฏฐณิชา ธนาโชติศศิวรกุล
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา

ปวส. การจัดการ
ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป

โทรศัพท์ 0 2281 2923
โทรสาร -
โทรภายใน 606
E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.