ทำเนียบบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง บำรุงรักษา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย และระบบความมั่นคงปลอดภัย
2. ส่งเสริม สนับสนุน จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
3. ส่งเสริม แนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เพื่อนำระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย มาใช้ในการดำเนินงาน
4. ศึกษา พัฒนา และวางแผนระบบเครือข่าย
5. พัฒนาและวางแผนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรอย่างเป็นระบบ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและวางแผนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต เพื่อการสื่อสารและพัฒนางานกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มลักษณะอื่น
2. ศึกษา ออกแบบ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้งดูแลให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อการติดตั้งและการบำรุงรักษา
3. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูลของกรมฯ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำและเลือกใช้อุปกรณ์และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและพัฒนาระบบเว็บไซต์ และระบบอีเมล์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มลักษณะอื่น
5. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต รวมทั้งการจัดทำคู่มือเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
6. ศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีด้านระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อการประยุกต์ใช้กับระบบของกรมฯ
7. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ และให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาขัดข้องนาการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วย ข้าราชการ 5 คน และพนักงานราชการ 6 คน

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุภารัตน์ หิรัญญโสภณ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปริญญาโท สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

โทรศัพท์ 0 2281 1944
โทรศัพท์มือถือ 06 5524 1134
โทรสาร 0 2281 1944
โทรภายใน 263
E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ - นามสกุล นายณัฐวุฒิ ทองแผ่
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
ุวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ 0 2281 1944
โทรสาร 0 2281 1944
โทรภายใน 263
E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ - นามสกุล นางสาวพิชญา เหมกระศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
ุวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ 0 2281 1944
โทรสาร 0 2281 1944
โทรภายใน 263
E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุมาลี คำมุลคร
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ปริญญาโท สาขาระบบเครือข่ายฯ

โทรศัพท์ 0 2281 1944
โทรสาร 0 2281 1944
โทรภายใน 263
E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ชื่อ - นามสกุล นายธนกร  นารีคำ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ 0 2281 1944
โทรสาร 0 2281 1944
โทรภายใน 263
E-mail address -

พนักงานราชการ
   ชื่อ - นามสกุล นางสาวฑัณฑิมา ทับเทศ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา

ปวส. สาขาบัญชี

โทรศัพท์ 0 2281 1944
โทรสาร 0 2281 1944
โทรภายใน 263
E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   ชื่อ - นามสกุล นายศรายุทธ เศษเพ็ง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรรม

โทรศัพท์ 0 2281 1944
โทรสาร 0 2281 1944
โทรภายใน 263
E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ชื่อ - นามสกุล นายจักรพันธุ์ เวชกามา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์
โทรศัพท์ 0 2281 1944
โทรสาร 0 2281 1944
โทรภายใน 263
E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ชื่อ - นามสกุล นายณุชนก ทิวงศ์กรณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ 0 2281 1944
โทรสาร 0 2281 1944
โทรภายใน 263
E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ruangaroon ชื่อ - นามสกุล นางสาวรุ่งอรุณ โพสี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา ปวช. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
โทรศัพท์ 0 2281 1944
โทรสาร 0 2281 1944
โทรภายใน 263
E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ - นามสกุล นายชญานนท์  ดวงแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0 2281 1944
โทรสาร 0 2281 1944
โทรภายใน 263
E-mail address -