ผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ

ปี 2565 PDF
  ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565

 

ปี 2564 PDF
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2564 (งาน MA ปี 2564) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร