โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

 

 

 

อัตรากำลังของหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1  -  
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3 2 -
กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ  6 3
กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  6 2
กลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 5 6