ที่ตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.ผดุงกรุงเกษม เทเวศร์ เขตพระนคร กทม.10200
โทรศัพท์ : 0 2281 8621  โทรสาร : 0 2281 8621
 Website : http://office.cpd.go.th/itc/index.php

E-mail :