วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร “การเรียนรู้การจัดทำเว็บไซต์ด้วย Joomla” รุ่นที่ 1

โดยนายสุรินทร์ วทัญญู ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวรายงานโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับข้าราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ที่ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ได้นำความรู้ไปพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความสวยงาม มีข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ให้กับสาธารณชน โดยลักษณะการฝึกอบรมใช้วิธีการบรรยายและการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจ นำความรู้และทักษะจากการอบรมไปจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ณ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพ