วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายสุรินทร์ วทัญญู ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับนางสาวกัญญรัตน์ ซ้ายพัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมงานสหกรณ์ กองแผนงาน ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบบันทึกการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตร

ซึ่งการจัดอบรมการใช้งานระบบบันทึกการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์มีความรู้และความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตร ได้อย่างถูกต้อง โดยการอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Application Zoom) ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์