วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายอาทิตย์ สุกเหลือ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2565

นายอาทิตย์ สุกเหลือ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรับทราบและพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 และติดตามระบบรวบรวมคำของบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสุรินทร์ วทัญญู ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง/สำนักและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม กพน.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์