อำนาจหน้าที่

1. ศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
2. จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบวิธีทางสถิติ และศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลสำหรับใช้ในงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3. ส่งเสริม เผยแพร่ สนับสนุน และให้บริการสารสนเทศแก่บุคลากรของกรม สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


                                                   เป้าหมาย

1. เพื่อให้สามารถใช้ระบบสารสนเทศของกรมฯ ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายการสื่อสารภายในของกรมฯ ได้ต่อเนื่องอย่าง มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อกำหนอข้อมูลให้เพียงพอและตรงตามความต้องการโดยให้มีมาตรฐานและเป็นไปในแนวเดียวกัน
4. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ใช้บริการข้อมูลได้ใช้ข้อมูลในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
5. เพื่อให้ผู้บริหารของกรมฯ ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล/ข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผน ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อเป็นทางเลือกในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ
7. เพื่อให้ข้อมูลที่นำออกเผยแพร่ต่อหน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ถูกต้อง รวดเร็วและทันเหตุการณ์


อัตรากำลังของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย และ 3 กลุ่ม ดังนี้

  ฝ่ายบริหารทั่วไป

มีหน้าที่และอำนาจ

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ รวบรวมแผนงาน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานบริหารทั่วไปของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ควบคุม และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ติดต่อ ประสานงานและจัดประชุมของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนงานโครงการและคำรับรองการปฏิบัติราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


                                           กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ

มีหน้าที่และอำนาจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของกรม สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
2. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและวางแผนระบบประมวลผลข้อมูลรูปแบบรายงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
3. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบและดำเนินการจัดทำสารสนเทศเพื่อใช้งานการบริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์
4. พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบทางสถิติ และจัดทำสถิติ เอกสารข้อมูลสารสนเทศของกรม สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
5. จัดทำและพัฒนาระบบการเรียกใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายระบบสารสนเทศ
6. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
7. ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ พัฒนา และบำรุงรักษาฐานข้อมูล
8. ดำเนินการงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


                       กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มีหน้าที่และอำนาจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน เพื่อพัฒนาและวางแผน ระบบข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
2. จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
3. พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ รวดเร็ว เพื่อรองรับฐานข้อมูลรวมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และรูปแบบรายงานให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงาน
5. จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


                            กลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

มีหน้าที่และอำนาจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง บำรุงรักษา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย และระบบความมั่นคงปลอดภัย
2. ส่งเสริม สนับสนุน จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
3. ส่งเสริม แนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เพื่อนำระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย มาใช้ในการดำเนินงาน
4. ศึกษา พัฒนา และวางแผนระบบเครือข่าย
5. พัฒนาและวางแผนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรอย่างเป็นระบบ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย