1.  จำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามสถานะ และประเภทผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 1   จำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามสถานะกลุ่มอาชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
แผนภูมิที่ 1   ร้อยละของจำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามสถานะกลุ่มอาชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตารางที่ 2   ประเภทผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ แยกตามสถานะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตารางที่ 3   จำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
แผนภูมิที่ 2   จำนวนและร้อยละของกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564