2.  จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก แยกภาค รายจังหวัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 4   จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก แยกตามภาค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
แผนภูมิที่ 3   จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ ตั้งแต่ปี 2555 - 2564
  (ธ.ค.2555 - ธ.ค.2564)
ตารางที่ 5   จำนวนกลุ่มอาชีพ จำนวนสมาชิก และจำนวนคณะกรรมการ แยกรายจังหวัด
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตารางที่ 6   จัด 10 อันดับแรกที่มีจำนวนกลุ่มอาชีพ มากที่สุดในประเทศไทย
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตารางที่ 7   จัด 10 อันดับแรกที่มีจำนวนกลุ่มอาชีพ น้อยที่สุดในประเทศไทย
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564