3.  จำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ รายภาคและรายจังหวัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 8   จำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ รายภาค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
แผนภูมิที่ 4   จำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ในกรุงเทพมหานคร
แผนภูมิที่ 5
  จำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ภาคเหนือ
แผนภูมิที่ 6   จำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ภาคกลาง
แผนภูมิที่ 7
  จำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนภูมิที่ 8
  จำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ภาคใต้
ตารางที่ 9   จำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ รายจังหวัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตารางที่ 10   จำนวนกลุ่มอาชีพที่เคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
แผนภูมิที่ 9   จำนวนและร้อยละของประเภทรายได้กิจการของกลุ่มอาชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตารางที่ 11   จำนวน (ร้อยละ) กลุ่มอาชีพที่มีรายได้ของกิจการกลุ่ม แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564