4.  โครงสร้างระบบบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
แผนภูมิที่ 10   กลุ่มอาชีพที่มีระเบียบข้อบังคับที่ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานของกลุ่ม
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
แผนภูมิที่ 11   ลักษณะของระเบียบข้อบังคับที่ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
แผนภูมิที่ 12
  กลุ่มอาชีพที่มีสถานที่ทำการของกลุ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
แผนภูมิที่ 13
  ประเภทสถานที่ที่ทำการของกลุ่มอาชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตารางที่ 12   จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีการจัดทำบัญชี และมีการจัดประชุมใหญ่ แยกรายจังหวัด
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
แผนภูมิที่ 14   จำนวน (ร้อยละ) ของกลุ่มอาชีพที่มีการจัดทำบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
แผนภูมิที่ 15   จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีการจัดการประชุมใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตารางที่ 13   จำนวนกลุ่มอาชีพ (ร้อยละ) ที่มีการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับสมาชิก
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564