5.  การผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 14   ความถี่ของการผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
แผนภูมิที่ 16   ร้อยละความถี่ของการผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตารางที่ 15   แหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
แผนภูมิที่ 17   ร้อยละแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตารางที่ 16   รูปแบบการผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตารางที่ 17   จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
แผนภูมิที่ 18   ร้อยละกลุ่มอาชีพ (เทียบกับกลุ่มอาชีพทั้งหมด) ที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้า
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564