6.  การจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 18   รูปแบบการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
แผนภูมิที่ 19   ร้อยละกลุ่มอาชีพ (เทียบกับกลุ่มอาชีพทั้งหมด) แยกตามรูปแบบการจำหน่ายสินค้า
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตารางที่ 19   กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าที่เคยร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
แผนภูมิที่ 20   ร้อยละกลุ่มอาชีพ (เทียบกับกลุ่มอาชีพทั้งหมด) แยกตามกิจกรรม
  การจำหน่ายสินค้าที่เคยร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตารางที่ 20   จำนวนกลุ่มอาชีพที่ให้บุคคลในกลุ่มจำหน่ายสินค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
แผนภูมิที่ 21   ร้อยละกลุ่มอาชีพ (เทียบกับกลุ่มอาชีพทั้งหมด) แยกตามบุคคลที่ทำหน้าที่
  จำหน่ายสินค้าของกลุ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตารางที่ 21   จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีรูปแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มอาชีพ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
แผนภูมิที่ 22   ร้อยละกลุ่มอาชีพ (เทียบกับกลุ่มอาชีพทั้งหมด) แยกตามรูปแบบ
  โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564