สารสนเทศกลุ่มอาชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ll E-Book

หมวดย่อย

ข้อมูล  จำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามสถานะ และประเภทผลิตภัณฑ์ ณ 31 ธันวาคม 2563
ข้อมูล  จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก แยกภาค รายจังหวัด ณ 31 ธันวาคม 2563
ข้อมูล  จำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ รายภาคและรายจังหวัด ณ 31 ธันวาคม 2563
ข้อมูล  โครงสร้างระบบบริหารจัดการ ณ 31 ธันวาคม 2563
ข้อมูล  การผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพ ณ 31 ธันวาคม 2563
ข้อมูล  การจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพ ณ 31 ธันวาคม 2563
ข้อมูล  การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย ณ 31 ธันวาคม 2563
ข้อมูล  สัดส่วนสมาชิกกลุ่มอาชีพ สมาชิกสหกรณ์ และสมาชิกกลุ่มที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อจำนวนประชากรทั้งประเทศ ณ 31 ธันวาคม 2563

 

  1.  จำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามสถานะ และประเภทผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 1   จำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามสถานะกลุ่มอาชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
แผนภูมิที่ 1   ร้อยละของจำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามสถานะกลุ่มอาชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตารางที่ 2   ประเภทผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ แยกตามสถานะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตารางที่ 3   จำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
แผนภูมิที่ 2   จำนวนและร้อยละของกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 

 

  2.  จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก แยกภาค รายจังหวัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 4   จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก แยกตามภาค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
แผนภูมิที่ 3   จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ ตั้งแต่ปี 2554 - 2563
  (ธ.ค.2554 - ธ.ค.2563)
ตารางที่ 5   จำนวนกลุ่มอาชีพ จำนวนสมาชิก และจำนวนคณะกรรมการ แยกรายจังหวัด
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตารางที่ 6   จัด 10 อันดับแรกที่มีจำนวนกลุ่มอาชีพ มากที่สุดในประเทศไทย
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตารางที่ 7   จัด 10 อันดับแรกที่มีจำนวนกลุ่มอาชีพ น้อยที่สุดในประเทศไทย
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 

 

  3.  จำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ รายภาคและรายจังหวัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 8   จำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ รายภาค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
แผนภูมิที่ 4   จำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ในกรุงเทพมหานคร
แผนภูมิที่ 5
  จำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ภาคเหนือ
แผนภูมิที่ 6   จำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ภาคกลาง
แผนภูมิที่ 7
  จำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนภูมิที่ 8
  จำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ภาคใต้
ตารางที่ 9   จำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ รายจังหวัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตารางที่ 10   จำนวนกลุ่มอาชีพที่เคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
แผนภูมิที่ 9   จำนวนและร้อยละของประเภทรายได้กิจการของกลุ่มอาชีพ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตารางที่ 11   จำนวน (ร้อยละ) กลุ่มอาชีพที่มีรายได้ของกิจการกลุ่ม แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 

  4.  โครงสร้างระบบบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
แผนภูมิที่ 10   กลุ่มอาชีพที่มีระเบียบข้อบังคับที่ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานของกลุ่ม
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
แผนภูมิที่ 11   ลักษณะของระเบียบข้อบังคับที่ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
แผนภูมิที่ 12
  กลุ่มอาชีพที่มีสถานที่ทำการของกลุ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
แผนภูมิที่ 13
  ประเภทสถานที่ที่ทำการของกลุ่มอาชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตารางที่ 12   จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีการจัดทำบัญชี และมีการจัดประชุมใหญ่ แยกรายจังหวัด
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
แผนภูมิที่ 14   จำนวน (ร้อยละ) ของกลุ่มอาชีพที่มีการจัดทำบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
แผนภูมิที่ 15   จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีการจัดการประชุมใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตารางที่ 13   จำนวนกลุ่มอาชีพ (ร้อยละ) ที่มีการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับสมาชิก
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 

 

  5.  การผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง  ประเภทไฟล์
ตารางที่ 14   ความถี่ของการผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
แผนภูมิที่ 16   ร้อยละความถี่ของการผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตารางที่ 15   แหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
แผนภูมิที่ 17   ร้อยละแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตารางที่ 16   รูปแบบการผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตารางที่ 17   จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
แผนภูมิที่ 18   ร้อยละกลุ่มอาชีพ (เทียบกับกลุ่มอาชีพทั้งหมด) ที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้า
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 

 

  6.  การจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 18   รูปแบบการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
แผนภูมิที่ 19   ร้อยละกลุ่มอาชีพ (เทียบกับกลุ่มอาชีพทั้งหมด) แยกตามรูปแบบการจำหน่ายสินค้า
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตารางที่ 19   กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าที่เคยร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
แผนภูมิที่ 20   ร้อยละกลุ่มอาชีพ (เทียบกับกลุ่มอาชีพทั้งหมด) แยกตามกิจกรรม
  การจำหน่ายสินค้าที่เคยร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตารางที่ 20   จำนวนกลุ่มอาชีพที่ให้บุคคลในกลุ่มจำหน่ายสินค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
แผนภูมิที่ 21   ร้อยละกลุ่มอาชีพ (เทียบกับกลุ่มอาชีพทั้งหมด) แยกตามบุคคลที่ทำหน้าที่
  จำหน่ายสินค้าของกลุ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตารางที่ 21   จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีรูปแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มอาชีพ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
แผนภูมิที่ 22   ร้อยละกลุ่มอาชีพ (เทียบกับกลุ่มอาชีพทั้งหมด) แยกตามรูปแบบ
  โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 

 

  7.  การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย ณ 31 ธันวาคม 2563 

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
แผนภูมิที่ 23   กลุ่มอาชีพมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตารางที่ 22   จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่ม แยกรายจังหวัด
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
แผนภูมิที่ 24   จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาองค์ความรู้
  จากหน่วยงานภาครัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
แผนภูมิที่ 25   กลุ่มอาชีพมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มอื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
แผนภูมิที่ 26   กลุ่มอาชีพที่ได้รับความช่วยเหลือจากต้นสังกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตารางที่ 23   จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาองค์ความรู้
  จากหน่วยงานต่าง ๆ แยกรายจังหวัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตารางที่ 24   จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับความช่วยเหลือจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต้นสังกัด
  แยกรายจังหวัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 

 

  8.  สัดส่วนระหว่างสมาชิกกลุ่มอาชีพ สมาชิกสหกรณ์ และสมาชิกกลุ่มที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อจำนวนประชากรทั้งประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 25   จำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ สมาชิกสหกรณ์ และสมาชิกกลุ่มที่เป็นสมาชิกสหกรณ์
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563