สารสนเทศกลุ่มอาชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ll E-Book

หมวดย่อย

ข้อมูล  จำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามสถานะ และประเภทผลิตภัณฑ์ ณ 31 ธันวาคม 2560
ข้อมูล  จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก แยกภาค รายจังหวัด ณ 31 ธันวาคม 2560
ข้อมูล  จำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ รายภาคและรายจังหวัด ณ 31 ธันวาคม 2560
ข้อมูล  โครงสร้างระบบบริหารจัดการ ณ 31 ธันวาคม 2560
ข้อมูล  การผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพ ณ 31 ธันวาคม 2560
ข้อมูล  การจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพ ณ 31 ธันวาคม 2560
ข้อมูล  การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มและการเชื่อมโยงเครือข่าย ณ 31 ธันวาคม 2560
ข้อมูล  สัดส่วนสมาชิกกลุ่มอาชีพ สมาชิกสหกรณ์ และสมาชิกกลุ่มที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อจำนวนประชากรทั้งประเทศ ณ 31 ธันวาคม 2560


 

  1.  จำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามสถานะ และประเภทผลิตภัณฑ์ ณ 31 ธันวาคม 2560

   ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง  ประเภทไฟล์
ตารางที่ 1   จำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามสถานะกลุ่มอาชีพ
แผนภูมิที่ 1   ร้อยละของจำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามสถานะกลุ่มอาชีพ
ตารางที่ 2   ประเภทผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ แยกตามสถานะ
ตารางที่ 3   จำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
แผนภูมิที่ 2   จำนวนและร้อยละของกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์                                              

 

  2.  จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก แยกภาค รายจังหวัด ณ 31 ธันวาคม 2560

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 4   จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก แยกตามภาค
แผนภูมิที่ 3   จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ ตั้งแต่ปี ปี 2554 - 2560 (ธ.ค.54-ธ.ค.60)
ตารางที่ 5   จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก แยกรายจังหวัด
ตารางที่ 6    จัด 10 อันดับแรกที่มีจำนวนกลุ่มอาชีพ มากที่สุด ในประเทศไทย
ตารางที่ 7    จัด 10 อันดับแรกที่มีจำนวนกลุ่มอาชีพ น้อยที่สุด ในประเทศไทย

 

  3.  จำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ รายภาคและรายจังหวัด ณ 31 ธันวาคม 2560

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 8   จำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ รายภาค
แผนภูมิที่ 4   จำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ในกรุงเทพมหานคร
แผนภูมิที่ 5    จำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ภาคเหนือ
แผนภูมิที่ 6    จำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ภาคกลาง
แผนภูมิที่ 7    จำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนภูมิที่ 8   จำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ภาคใต้
ตารางที่ 9   จำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ รายจังหวัด
ตารางที่ 10   จำนวนกลุ่มอาชีพที่เคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
แผนภูมิที่ 9   จำนวนและร้อยละของประเภทรายได้กิจการของกลุ่มอาชีพ
ตารางที่ 11   จำนวน (ร้อยละ) กลุ่มอาชีพที่มีรายได้ของกิจการกลุ่ม แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

 

  4.  โครงสร้างระบบบริหารจัดการ ณ 31 ธันวาคม 2560

     ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
แผนภูมิที่ 10   กลุ่มอาชีพที่มีระเบียบข้อบังคับที่ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานของกลุ่ม
แผนภูมิที่ 11   ลักษณะของระเบียบข้อบังคับที่ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ
แผนภูมิที่ 12   กลุ่มอาชีพที่มีสถานที่ทำการของกลุ่ม
แผนภูมิที่ 13   ประเภทสถานที่ทำการของกลุ่มอาชีพ
ตารางที่ 12   จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีการจัดทำบัญชี และมีการจัดประชุมใหญ่ แยกรายจังหวัด
แผนภูมิที่ 14   จำนวน (ร้อยละ) ของกลุ่มอาชีพที่มีการจัดทำบัญชี
แผนภูมิที่ 15    จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีการจัดการประชุมใหญ่
ตารางที่ 13   จำนวนกลุ่มอาชีพ (ร้อยละ) ที่มีการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับสมาชิก

 

  5.  การผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพ ณ 31 ธันวาคม 2560

       ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง       ประเภทไฟล์
ตารางที่ 14   ความถี่ของการผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพ
แผนภูมิที่ 16   ร้อยละความถี่ของการผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพ
ตารางที่ 15   แหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพ
แผนภูมิที่ 17   ร้อยละแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพ
ตารางที่ 16   รูปแบบการผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
ตารางที่ 17   จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
แผนภูมิที่ 18   ร้อยละกลุ่มอาชีพ (เทียบกับกลุ่มอาชีพทั้งหมด) ที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้า

 

  6.  การจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพ ณ 31 ธันวาคม 2560

  ลำดับ                                                 ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 18   รูปแบบการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพ
แผนภูมิที่ 19   ร้อยละกลุ่มอาชีพ (เทียบกับกลุ่มอาชีพทั้งหมด) แยกตามรูปแบบการจำหน่ายสินค้า
ตารางที่ 19   กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าที่เคยร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
แผนภูมิที่ 20   ร้อยละกลุ่มอาชีพ (เทียบกับกลุ่มอาชีพทั้งหมด) แยกตามกิจกรรมการจำหน่ายสินค้า
  ที่เคยร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
ตารางที่ 20   จำนวนกลุ่มอาชีพที่ให้บุคคลในกลุ่มจำหน่ายสินค้า
แผนภูมิที่ 21   ร้อยละกลุ่มอาชีพ (เทียบกับกลุ่มอาชีพทั้งหมด) แยกตามบุคคลที่ทำหน้าที่จำหน่ายสินค้าของกลุ่ม
ตารางที่ 21   จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีรูปแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มอาชีพ
แผนภูมิที่ 22   ร้อยละกลุ่มอาชีพ (เทียบกับกลุ่มอาชีพทั้งหมด) แยกตามรูปแบบโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่ม

 

  7.  การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มและการเชื่อมโยงเครือข่าย ณ 31 ธันวาคม 2560

  ลำดับ                                                 ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
แผนภูมิที่ 23   กลุ่มอาชีพมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่ม
ตารางที่ 22   ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐาน
แผนภูมิที่ 24   จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาองค์ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐ
แผนภูมิที่ 25   กลุ่มอาชีพมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มอื่น ๆ
แผนภูมิที่ 26    กลุ่มอาชีพที่ได้รับความช่วยเหลือจากต้นสังกัด
ตารางที่ 23   จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ แยกรายจังหวัด
ตารางที่ 24    จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับความช่วยเหลือจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต้นสังกัด

 

  8.  สัดส่วนสมาชิกกลุ่มอาชีพ สมาชิกสหกรณ์ และสมาชิกกลุ่มที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อจำนวนประชากรทั้งประเทศ ณ 31 ธันวาคม 2560

    ลำดับ                                                 ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 25   จำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ สมาชิกสหกรณ์และสมาชิกกลุ่ม ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560