สารสนเทศกลุ่มอาชีพ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

หมวดย่อย

ข้อมูล  จำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามสถานะ และประเภทผลิตภัณฑ์
ข้อมูล  จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก แยกภาค รายจังหวัด
ข้อมูล  จำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ รายภาคและรายจังหวัด
ข้อมูล  โครงสร้างระบบบริหารจัดการ
ข้อมูล  การผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพ
ข้อมูล  การจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพ
ข้อมูล  การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มและการเชื่อมโยงเครือข่าย

 

  1.  จำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามสถานะ และประเภทผลิตภัณฑ์

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 1   จำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามสถานะกลุ่มอาชีพ
แผนภูมิที่ 1   ร้อยละของจำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามสถานะกลุ่มอาชีพ
ตารางที่ 2   ประเภทผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ แยกตามสถานะ
ตารางที่ 3   จำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
แผนภูมิที่ 2   จำนวนและร้อยละของกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

 

  2.  จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก แยกภาค รายจังหวัด

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 4   จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก แยกตามภาค
แผนภูมิที่ 3   จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ ตั้งแต่ปี ปี 2551 - 2556
ตารางที่ 5   จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก แยกรายจังหวัด
ตารางที่ 6   จำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ สมาชิกสหกรณ์ และสมาชิกกลุ่มที่เป็นสมาชิกสหกรณ์
ตารางที่ 7   จัด 10 อันดับแรกที่มีจำนวนกลุ่มอาชีพ มากที่สุดในประเทศไทย
ตารางที่ 8   จัด 10 อันดับแรกที่มีจำนวนกลุ่มอาชีพ น้อยที่สุดในประเทศไทย

 

  3.  จำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ รายภาคและรายจังหวัด

   ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 9   จำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ รายภาค
แผนภูมิที่ 4   จำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ในกรุงเทพมหานคร
แผนภูมิที่ 5   จำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ภาคเหนือ
แผนภูมิที่ 6   จำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ภาคกลาง
แผนภูมิที่ 7   จำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนภูมิที่ 8   จำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ภาคใต้
ตารางที่ 10   จำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ รายจังหวัด
ตารางที่ 11   จำนวนกลุ่มอาชีพที่เคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
แผนภูมิที่ 9   จำนวนและร้อยละของประเภทรายได้กิจการของกลุ่มอาชีพ
ตารางที่ 12   จำนวน (ร้อยละ) กลุ่มอาชีพที่มีรายได้ของกิจการกลุ่ม แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

 

  4.  โครงสร้างระบบบริหารจัดการ

     ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง     ประเภทไฟล์
แผนภูมิที่ 10   กลุ่มอาชีพที่มีระเบียบข้อบังคับที่ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานของกลุ่ม
แผนภูมิที่ 11   ลักษณะของระเบียบข้อบังคับที่ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ
แผนภูมิที่ 12   กลุ่มอาชีพที่มีสถานที่ทำการของกลุ่ม
แผนภูมิที่ 13   ประเภทสถานีที่ทำการของกลุ่มอาชีพ
แผนภูมิที่ 14   จำนวน (ร้อยละ) ของกลุ่มอาชีพที่มีการจัดทำบัญชี
แผนภูมิที่ 15   จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีการจัดการประชุมใหญ่
ตารางที่ 13   จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีการจัดทำบัญชี และมีการจัดประชุมใหญ่ แยกรายจังหวัด
ตารางที่ 14   จำนวนกลุ่มอาชีพ (ร้อยละ) ที่มีการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับสมาชิก

 

  5.  การผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพ

       ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง       ประเภทไฟล์
ตารางที่ 15   ความถี่ของการผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพ
แผนภูมิที่ 16   ร้อยละความถี่ของการผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพ
ตารางที่ 16   แหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพ
แผนภูมิที่ 17   แหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพ
ตารางที่ 17   รูปแบบการผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
ตารางที่ 18   จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
แผนภูมิที่ 18   ร้อยละกลุ่มอาชีพ (เทียบกับกลุ่มอาชีพทั้งหมด) ที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้า

 

  6.  การจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพ

  ลำดับ                                                 ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 19   รูปแบบการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพ
แผนภูมิที่ 19   ร้อยละกลุ่มอาชีพ(เทียบกับกลุ่มอาชีพทั้งหมด) แยกตามรูปแบบการจำหน่ายสินค้า
ตารางที่ 20   กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าที่เคยร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
แผนภูมิที่ 20   ร้อยละกลุ่มอาชีพ (เทียบกับกลุ่มอาชีพทั้งหมด) แยกตามกิจกรรมการจำหน่ายสินค้า
  ที่เคยร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
ตารางที่ 21   จำนวนกลุ่มอาชีพที่ให้บุคคลในกลุ่มจำหน่ายสินค้า
แผนภูมิที่ 21   ร้อยละกลุ่มอาชีพ(เทียบกับกลุ่มอาชีพทั้งหมด) แยกตามบุคคลที่ทำหน้าที่จำหน่ายสินค้าของกลุ่ม
ตารางที่ 22   จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีรูปแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มอาชีพ
แผนภูมิที่ 22   ร้อยละกลุ่มอาชีพ (เทียบกับกลุ่มอาชีพทั้งหมด) แยกตามรูปแบบโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่ม

 

  7.  การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มและการเชื่อมโยงเครือข่าย

    ลำดับ                                                 ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
แผนภูมิที่ 23   กลุ่มอาชีพมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่ม
ตารางที่ 23   จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่ม
แผนภูมิที่ 24   จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนันสนุนด้านการพัฒนาองค์ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐ
แผนภูมิที่ 25   กลุ่มอาชีพมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มอื่น ๆ
แผนภูมิที่ 26   กลุ่มอาชีพที่ได้รับความช่วยเหลือจากต้นสังกัด
ตารางที่ 24   จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาองค์ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ แยกรายจังหวัด
ตารางที่ 25   จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับความช่วยเหลือจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต้นสังกัด