มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร


ข้อมูล มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปี 2564 |ข้อมูล มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปี 2563 |
ข้อมูล มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปี 2562 |ข้อมูล มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปี 2561 |

 

ปี พ.ศ.   รายละเอียด
2564   ตารางที่ 1 สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรประจาปี 2564 (ณ 1 ต.ค. 2564)
  แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐาน
  ตารางที่ 2 สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรประจาปี 2560 - 2564
  แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบสัดส่วนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานต่อกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
  ปี 2560 - 2564
  ตารางที่ 3 สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร แยกตามภาคและรายจังหวัด (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564)
  ตารางที่ 4 จังหวัดที่มีร้อยละของจานวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานมากที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
  ตารางที่ 5 จังหวัดที่มีร้อยละของจานวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานน้อยที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
  ตารางที่ 6 สรุปผลจานวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานเป็นรายข้อ ประจำปี 2564 (ณ 1 ต.ค. 2564)
  แผนภูมิที่ 3 ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานเป็นรายข้อ ประจำปี 2564
  ตารางที่ 7 จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
  แยกรายข้อ ประจำปี 2564
  แผนภูมิที่ 4 ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ตามประเภทกลุ่มเกษตรกร แยกรายข้อ ปี 2564
  แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบร้อยละกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานรายข้อ ปี 2560 - 2564
  ตารางที่ 8 จานวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร แยกตามข้อ
  จำแนกตามภาค และรายจังหวัด

 

 

ปี พ.ศ.  รายละเอียด
2563   ตารางที่ 1 สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตกร ปี 2563 (ณ 1 ต.ค. 2563)
  แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐาน
  ตารางที่ 2 สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรประจำปี 2559 - 2563
  แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบสัดส่วนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานต่อกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
  ปี 2559 - 2563ปี 2559 - 2563

  ตารางที่ 3 สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร แยกตามภาคและรายจังหวัด (ณ 1 ต.ค. 2563)
  ตารางที่ 4 จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานมากที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
  ตารางที่ 5 จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานน้อยที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
  ตารางที่ 6 สรุปผลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานเป็นรายข้อ ประจำปี 2563 (ณ 1 ต.ค. 2563)
  แผนภูมิที่ 3  ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานเป็นรายข้อ ประจำปี 2563
  ตารางที่ 7  จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
  แยกรายข้อ ประจำปี 2563แยกรายข้อ ประจำปี 2563

  แผนภูมิที่ 4  ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ตามประเภทกลุ่มเกษตรกร แยกรายข้อ ปี 2563
  แผนภูมิที่ 5  เปรียบเทียบร้อยละกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานรายข้อ ปี 2559 - 2563
  ตารางที่ 8  จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร แยกตามข้อ จำแนกตามภาค
  และรายจังหวัดและรายจังหวัด

   

 

ปี พ.ศ.  รายละเอียด
2562   ตารางที่ 1 สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปี 2562 (ณ 1 ก.ย. 2562)
  แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐาน
  ตารางที่ 2 สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรประจำปี 2558 - 2562
  แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบสัดส่วนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานต่อกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
  ปี 2558 - 2562

  ตารางที่ 3 สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร แยกตามภาค และรายจังหวัด (ณ 1 ก.ย. 2562)
  ตารางที่ 4 จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานมากที่สุด10 อันดับแรกในประเทศไทย
  ตารางที่ 5 จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานน้อยที่สุด10 อันดับแรกในประเทศไทย
  ตารางที่ 6 สรุปผลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานเป็นรายข้อ ประจำปี 2562(ณ 1 ก.ย. 2562)
  แผนภูมิที่ 3  ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานเป็นรายข้อ ประจำปี 2562
  ตารางที่ 7  จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
  แยกรายข้อ ประจำปี 2562

  แผนภูมิที่ 4  ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ตามประเภทกลุ่มเกษตรกรแยกรายข้อ ปี 2562
  แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบร้อยละสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานรายข้อ ปี 2558 - 2562
  ตารางที่ 8 จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามข้อจำแนกตามภาค
  และรายจังหวัด

 

 

ปี พ.ศ.  รายละเอียด
2561   ตารางที่ 1 สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตกร ปี 2561 (ณ 1 ก.ย. 2561)
  แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐาน
  ตารางที่ 2 สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรประจำปี 2557 - 2561
  แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบสัดส่วนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานต่อกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
  ปี 2557 - 2561

  ตารางที่ 3 สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร แยกตามภาค และรายจังหวัด (ณ 1 ก.ย. 2561)
  ตารางที่ 4 จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานมากที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
  ตารางที่ 5 จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานน้อยที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
  ตารางที่ 6 สรุปผลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานเป็นรายข้อ ประจำปี 2561 (ณ 1 ก.ย. 2561)
  แผนภูมิที่ 3  ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานเป็นรายข้อ ประจำปี 2561
  ตารางที่ 7  จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
  แยกรายข้อ ประจำปี 2561

  แผนภูมิที่ 4  ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ตามประเภทกลุ่มเกษตรกร แยกรายข้อ ปี 2561
  แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบร้อยละสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานรายข้อ ปี 2557 - 2561
  ตารางที่ 8 จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร แยกตามข้อจำแนกตามภาค
  และรายจังหวัด