รายงานจำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน

 

ข้อมูล ปี 2566 ข้อมูล ปี 2565 ข้อมูล ปี 2564 | ข้อมูล ปี 2563ข้อมูล ปี 2562ข้อมูล ปี 2561ข้อมูล ปี 2560 | 
ข้อมูล ปี 2559 |ข้อมูล ปี 2558 | ข้อมูล ปี 2557 |

  

รายเดือนประจำปี 2566  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  แนวโน้มจำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน                      
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด                      
  ข้อมูลรายชื่อกลุ่มเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2566                      

 

 

 

 

 

   

รายเดือนประจำปี 2565  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  แนวโน้มจำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด
  ข้อมูลรายชื่อกลุ่มเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2565

 

 

 

 

 

   

รายเดือนประจำปี 2564  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.
  แนวโน้มจำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด
  ข้อมูลรายชื่อกลุ่มเกษตรกร ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

 

 

 

 

 

 

 

              รายเดือนประจำปี 2563   มค.   กพ.   มีค.   เมย.   พค.   มิย.   กค.   สค.   กย.   ตค.   พย.   ธค.
แนวโน้มจำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน
จำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน                      
จำนวนกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด                      
ข้อมูลรายชื่อกลุ่มเกษตรกร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              รายเดือนประจำปี 2562    มค.   กพ.   มีค.   เมย.   พค.   มิย.   กค.   สค.   กย.   ตค.   พย.   ธค.
แนวโน้มจำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน
จำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน                      
จำนวนกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด                      

 

 

 

 

 

 

  

              รายเดือนประจำปี 2561    มค.   กพ.   มีค.   เมย.   พค.   มิย.   กค.   สค.   กย.   ตค.   พย.   ธค.
แนวโน้มจำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน
จำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน                      
จำนวนกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด                      

 

 

 

 

 

 

  

              รายเดือนประจำปี 2560    มค.   กพ.   มีค.   เมย.   พค.   มิย.   กค.   สค.   กย.   ตค.   พย.   ธค.
แนวโน้มจำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน
จำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน                      
จำนวนกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด                      

 

 

 

 

 

 

  

                                                                  รายเดือนประจำปี 2559  JPG
  แนวโน้มจำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน

 

 

 

 

                                                                  รายเดือนประจำปี 2558 JPG
  แนวโน้มจำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน

 

 

 

 

                                                                  รายเดือนประจำปี 2557 JPG
  แนวโน้มจำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน