1.  จำนวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย ณ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
แผนภูมิที่ 1   จำนวนกลุ่มเกษตรกรทุกสถานะ
แผนภูมิที่ 2   จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะ Active (ดำเนินการและยังไม่เริ่ม
  ดำเนินการ)
ตารางที่ 1   จำนวนกลุ่มเกษตรกร แยกตามสถานะกลุ่มเกษตรกร
แผนภูมิที่ 3   ร้อยละของจำนวนกลุ่มเกษตรกร แยกตามสถานะกลุ่มเกษตรกร
ตารางที่ 2   จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ปี 2554 - 2564
  (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคมของทุกปี)
แผนภูมิที่ 4   จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ปี 2554 - 2564
ตารางที่ 3   จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดในประเทศไทย แยกตามประเภท
  กลุ่มเกษตรกร  ปี 2554 - 2564 (ธ.ค.54 - ธ.ค.64)
แผนภูมิที่ 5   อัตราเพิ่ม/ลด (%) ของจำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดในประเทศไทย|
  ปี 2555 - 2564 (ธ.ค.55 - ธ.ค.64)
ตารางที่ 4   จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
  ปี 2554 - 2564 (ธ.ค.54 - ธ.ค.64)
แผนภูมิที่ 6   อัตราเพิ่ม/ลด (%) ของจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ปี 2555 - 2564
  (ธ.ค.55 - ธ.ค.64)
ตารางที่ 5   จำนวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิก แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
แผนภูมิที่ 7   เปรียบเทียบร้อยละของจำนวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิก
  แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
ตารางที่ 6   ร้อยละของจำนวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิก แยกตามประเภท
  กลุ่มเกษตรกร
แผนภูมิที่ 8   ร้อยละของจำนวนกลุ่มเกษตรกร
แผนภูมิที่ 9   ร้อยละของจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
ตารางที่ 7   จำนวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรประเภทอื่น ๆ
แผนภูมิที่ 10   ร้อยละของจำนวนกลุ่มและจำนวนสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรประเภทอื่น ๆ
ตารางที่ 8   จำนวนกลุ่มเกษตรกร (Active) แยกตามประเภท ปี 2554 - 2564
  (ธ.ค.54 - ธ.ค.64)
ตารางที่ 9   อัตราการเพิ่ม/ลดของจำนวนกลุ่มเกษตรกร (Active) ปี 2554 - 2564
  (ธ.ค.54 - ธ.ค.64)
แผนภูมิที่ 11   จำนวนกลุ่มเกษตรกร (Active) แยกตามประเภท ปี 2554 - 2564
  (ธ.ค.54 - ธ.ค.64)
ตารางที่ 10   จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาย-หญิง แยกตามประเภท
แผนภูมิที่ 12   ร้อยละของจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาย-หญิง แยกตามประเภท
แผนภูมิที่ 13   ร้อยละของจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาย-หญิง เทียบกับจำนวน
  สมาชิกทั้งประเทศ
แผนภูมิที่ 14   ร้อยละของจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาย เทียบกับจำนวนสมาชิก
  กลุ่มเกษตรกรชายทั้งหมด
แผนภูมิที่ 15   ร้อยละของจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรหญิง เทียบกับจำนวนสมาชิก
  กลุ่มเกษตรกรหญิงทั้งหมด
ตารางที่ 11   จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาย-หญิง แยกตามประเภท ณ 31 ธ.ค. 2564
แผนภูมิที่ 16   ค่าเฉลี่ยจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร (คน) ต่อกลุ่มเกษตรกร
  แยกประเภทกลุ่มเกษตรกร
แผนภูมิที่ 17   เปรียบเทียบจำนวนสมาชิก ชาย - หญิง ปี 2554 - 2564 (ธ.ค.54 - ธ.ค.64)
ตารางที่ 12   จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร แยกตามประเภท ปี 2554 - 2564
  (ธ.ค.54 - ธ.ค.64)
แผนภูมิที่ 18   จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร แยกตามประเภท ปี 2554 - 2564
  (ธ.ค.54 - ธ.ค.64)
ตารางที่ 13   จำนวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิก แยกตามภาค จังหวัด และประเภท
ตารางที่ 14   จำนวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกภาคเหนือ แยกตามประเภท
แผนภูมิที่ 19   ร้อยละของจำนวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกภาคเหนือ แยกตามประเภท
ตารางที่ 15   จำนวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกภาคกลาง แยกตามประเภท
แผนภูมิที่ 20   ร้อยละของจำนวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกภาคกลาง แยกตามประเภท
ตารางที่ 16   จำนวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  แยกตามประเภท
แผนภูมิที่ 21   ร้อยละของจำนวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกภาค ตอ.เฉียงเหนือ
  แยกตามประเภท
ตารางที่ 17   จำนวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกภาคใต้ แยกตามประเภท
แผนภูมิที่ 22   ร้อยละของจำนวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกภาคใต้ แยกตามประเภท
ตารางที่ 18   จัด 10 อันดับแรกที่มีจำนวนสมาชิกต่อกลุ่มเกษตรกรมากที่สุดใน
  ประเทศไทย
ตารางที่ 19   จัด 10 อันดับแรกที่มีจำนวนสมาชิกต่อกลุ่มเกษตรกรน้อยที่สุดใน
  ประเทศไทย