2.  จำนวนกรรมการกลุ่มเกษตรกร ณ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 20   จำนวนกรรมการและสัดส่วนกรรมการต่อกลุ่มเกษตรกร
  แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
แผนภูมิที่ 23   ร้อยละของจำนวนกรรมการ จำนวนกลุ่มเกษตรกร และสัดส่วน
  กรรมการต่อกลุ่มเกษตรกร
ตารางที่ 21   จำนวนกรรมการชาย-หญิง แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
แผนภูมิที่ 24   ร้อยละของจำนวนกรรมการชาย-หญิง แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
ตารางที่ 22   จำนวนกรรมการของกลุ่มเกษตรกรแต่ละประเภท
  แยกตามระดับการศึกษา
แผนภูมิที่ 25   ร้อยละของจำนวนกรรมการกลุ่มเกษตรกร แยกตามระดับการศึกษา