3.  การรับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรและเลิกกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2564

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 23   สัดส่วนการรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรต่อการเลิกกลุ่มเกษตรกร
  แยกตามประเภท ปี 2564
ตารางที่ 24   สัดส่วนการรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรต่อการเลิกกลุ่มเกษตรกร
  ปี 2558 - 2564
แผนภูมิที่ 26   อัตราเพิ่ม/ลด (%) การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและการเลิก
  กลุ่มเกษตรกร ปี 2559 - 2564
ตารางที่ 25   เปรียบเทียบจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการจดทะเบียน
  กลุ่มเกษตรกร และเลิกกลุ่มเกษตรกร ปี 2558 - 2564
  (ธ.ค. 58 - ธ.ค. 64)
แผนภูมิที่ 27   เปรียบเทียบจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการจดทะเบียน
  กลุ่มเกษตรกร และเลิกกลุ่มเกษตรกร ปี 2558 - 2564
  (ธ.ค. 58 - ธ.ค. 64)