4.  จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างชำระบัญชี (เลิกกลุ่มเกษตรกร) ณ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 26   จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างชำระบัญชี (เลิกกลุ่มเกษตรกร) แยกตามเขตตรวจราชการ
แผนภูมิที่ 28   ร้อยละของจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างชำระบัญชี (เลิกกลุ่มเกษตรกร) แยกตามเขตตรวจราชการ