5.  จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ทำธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 27   จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ทำธุรกิจ แยกตามประเภท
แผนภูมิที่ 29   ร้อยละของจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ทำธุรกิจ แยกตามประเภท